Strategija

GIMNAZIJOS VERTYBĖS

  • Tolerancija, pagarba, meilė;
  • Pareigingumas. Sąžiningumas (sau ir kitiems);
  • Bendradarbiavimas.

ILGALAIKIAI GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIORITETAI

  1. Konkurencingi mokinių mokymosi pasiekimai ir valstybinių brandos egzaminų rezultatai.
  2. Bendrąsias žinių visuomenės kompetencijas formuojantis ir individualius poreikius tenkinantis ugdymo turinys.
  3. Materialinės bazės modernizavimas.
  4. Puoselėjanti lietuvių kalbą, sportiška, saugi, gimnazija.

GIMNAZIJOS STRATEGINIAI TIKSLAI 

      1 Tikslas: Tobulinti ugdymo ir ugdymosi kokybę.

1. Įgyvendinti ugdymo turinį suteikiant galimybę kiekvienam mokiniui  gauti kokybišką išsilavinimą.

2. Intensyviai ir laiku teikti švietimo pagalbą mokiniui ir šeimai.

3. Tobulinti vertinimo sistemą, siekti kiekvieno mokinio daromos pažangos.

      2 Tikslas: Puoselėti kultūrą bei tradicijas, kurti atviros visuomenei gimnazijos įvaizdį.

1. Gerinti gimnazijos etosą.

2. Modernizuoti ugdymo procesą,  reguliariai  atnaujinti vidaus edukacines erdves, kurti jaukią išorinę aplinką.

3. Tęsti sistemingą tėvų švietimą taikant įvairias bendravimo formas.

4. Aktyviai bendradarbiauti su gimnazijos partneriais.

      3 Tikslas: Plėtoti mokymosi visą gyvenimą kompetenciją.

1. Orientuoti mokytojo veiklą pamokoje į mokinių pasiekimus ir pažangą.

2. Vykdyti tikslingą mokytojų profesinį tobulėjimą.

Atnaujinta: 2017-06-27