Metodinė taryba

  • Gražina Šibekienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, matematikos vyresnioji mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;
  • Birutė Lukaševičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Lietuvių kalbos mokytojų MG pirmininkė, sekretorė;
  • Liliana Talmontienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, Pradinių klasių  mokytojų MG pirmininkė;
  • Žana Bogdevičienė, chemijos mokytoja metodininkė, Gamtos ir tiksliųjų mokslų  mokytojų MG pirmininkė;
  • Jadvyga Sinkevič, dailės vyresnioji mokytoja, muzikos mokytoja metodininkė, Socialinio, dorinio, meninio, technologinio ir fizinio ugdymo MG pirmininkė;
  • Tatjana Jancevič rusų ir vokiečių kalbų vyresnioji mokytoja, Užsienio kalbų  mokytojų MG pirmininkė;
  • Olga Kaziukevičienė, logopedė, Klasės vadovų MG pirmininkė.

 

2022 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

 

1 TIKSLAS

UŽTIKRINTI KIEKVIENO MOKINIO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMĄ IR AUGIMĄ SKATINANT PERSONALIZUOTĄ IR SAVIVALDŲ MOKYMĄ(SI).

UŽDAVINIAI:

1. Ugdant bendrąsias ir dalykines kompetencijas, planuoti ir parinkti inovatyvius mokymo būdus, metodus, mokomąją medžiagą.

2. Siekti, kad mokinio pažangos ir pasiekimų fiksavimo, stebėjimo ir į(si)vertinimo sistema skatintų personalizuotą ir savivaldų mokymą(si).

3 Kryptingai organizuoti mokytojų kvalifikacijos kėlimą atsižvelgiant į gimnazijos prioritetus.

4.Organizuoti ugdymą (mokymąsi) įvairiose edukacinėse aplinkose.

 

2 TIKSLAS

LAVINTI SOCIALINES EMOCINES KOMPETENCIJAS.

UŽDAVINIAI:

1. Įgyvendinti prevencines programas, padedančias kurti emocinę aplinką gimnazijoje.

2. Ugdyti mokinių socialinį sąmoningumą.

3. Formuoti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius.

 

 

 

Atnaujinta: 2022-03-14