Tvarkaraščiai

 

 

1a klasė

1b klasė

2a klasė

2b klasė

3 klasė

4 klasė

Pirmadienis

1 MATEMATIKA LIETUVIŲ
KALBA 
ANGLŲ KALBA MATEMATIKA MUZIKA MATEMATIKA
2 TIKYBA MATEMATIKA MATEMATIKA MUZIKA ANGLŲ KALBA LIETUVIŲ
KALBA
3 LIETUVIŲ
KALBA
FIZINIS
UGDYMAS
LIETUVIŲ
KALBA
TIKYBA LIETUVIŲ
KALBA
MUZIKA
4 FIZINIS UGDYMAS TIKYBA MUZIKA PASAULIO PAŽINIMAS LIETUVIŲ
KALBA
ANGLŲ KALBA
5     DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS ANGLŲ KALBA   LIETUVIŲ
KALBA

Antradienis

1 LIETUVIŲ
KALBA
MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA
2 LIETUVIŲ
KALBA
LIETUVIŲ
KALBA
FIZINIS UGDYMAS FIZINIS UGDYMAS TIKYBA LIETUVIŲ
KALBA
3 MUZIKA LIETUVIŲ
KALBA
LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ
KALBA
DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS FIZINIS
UGDYMAS
4  MATEMATIKA MUZIKA ANGLŲ KALBA LIETUVIŲ
KALBA
FIZINIS
UGDYMAS
PASAULIO PAŽINIMAS
5 PASAULIO 
PAŽINIMAS
PASAULIO PAŽINIMAS PASAULIO PAŽINIMAS DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS PASAULIO PAŽINIMAS DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS
6         LIETUVIŲ KALBA  

Trečiadienis

1 MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA ŠOKIS MATEMATIKA
2 ŠOKIS LIETUVIŲ
KALBA
LIETUVIŲ KALBA MUZIKA MATEMATIKA LIETUVIŲ
KALBA
3 LIETUVIŲ
KALBA
LIETUVIŲ
KALBA
LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ
KALBA
LIETUVIŲ
KALBA
ŠOKIS
4 LIETUVIŲ
KALBA
ŠOKIS PASAULIO PAŽINIMAS ANGLŲ KALBA ANGLŲ KALBA DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS
5 DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS ŠOKIS ŠOKIS LIETUVIŲ
KALBA
TIKYBA

Ketvirtadienis

1 PASAULIO PAŽINIMAS MATEMATIKA FIZINIS UGDYMAS FIZINIS
UGDYMAS
ANGLŲ KALBA MATEMATIKA
2 FIZINIS
UGDYMAS
FIZINIS
UGDYMAS
LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ
KALBA
MATEMATIKA LIETUVIŲ
KALBA
3 LIETUVIŲ
KALBA
MUZIKA MATEMATIKA LIETUVIŲ
KALBA
FIZINIS
UGDYMAS
LIETUVIŲ
KALBA
4 LIETUVIŲ
KALBA
LIETUVIŲ
KALBA
TIKYBA MATEMATIKA PASAULIO PAŽINIMAS FIZINIS UGDYMAS
5 MUZIKA LIETUVIŲ
KALBA
PASAULIO PAŽINIMAS PASAULIO PAŽINIMAS LIETUVIŲ
KALBA
ANGLŲ KALBA
6   ETIKA     ETIKA ETIKA

Penktadienis

1 MATEMATIKA LIETUVIŲ
KALBA
MUZIKA MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA
2 KLASĖS VALANDĖLĖ KLASĖS VALANDĖLĖ KLASĖS VALANDĖLĖ KLASĖS VALANDĖLĖ KLASĖS VALANDĖLĖ KLASĖS VALANDĖLĖ
3 LIETUVIŲ
KALBA
PASAULIO PAŽINIMAS MATEMATIKA LIETUVIŲ
KALBA
LIETUVIŲ
KALBA
MUZIKA
4 DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ
KALBA
MUZIKA LIETUVIŲ
KALBA
5     LIETUVIŲ KALBA DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS PASAULIO PAŽINIMAS

 

 

5a KLASĖ

5b KLASĖ

6 KLASĖ

7 KLASĖ

8 KLASĖ

Pirmadienis

1 LIETUVIŲ KALBA GAMTA IR ŽMOGUS FIZINIS UGDYMAS LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA RUSŲ KALBA
VOKIEČIŲ KALBA
2 FIZINIS UGDYMAS ANGLŲ KALBA RUSŲ KALBA
VOKIEČIŲ KALBA
BIOLOGIJA ETNINĖ KULTŪRA
3 ANGLŲ KALBA FIZINIS UGDYMAS MATEMATIKA ANGLŲ KALBA BIOLOGIJA
4 MATEMATIKA MATEMATIKA ANGLŲ KALBA ISTORIJA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA
5 KLASĖS VALANDĖLĖ KLASĖS VALANDĖLĖ KLASĖS VALANDĖLĖ KLASĖS VALANDĖLĖ KLASĖS VALANDĖLĖ
6 MUZIKA   ISTORIJA RUSŲ KALBA
VOKIEČIŲ KALBA
ANGLŲ KALBA
7         INFORM.TECH. 1 GR.

Antradienis

1 TIKYBA DAILĖ LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA MATEMATIKA FIZIKA
2 INFORM.TECH. ISTORIJA MATEMATIKA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA MUZIKA
3 GAMTA IR ŽMOGUS LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA ISTORIJA ISTORIJA CHEMIJA
4 ISTORIJA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA GAMTA IR ŽMOGUS TIKYBA
ETIKA
GEOGRAFIJA
5 LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA ETNINĖ KULTŪRA TIKYBA
ETIKA
MUZIKA FIZINIS UGDYMAS
6 ETIKA TIKYBA
ETIKA
LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA GEOGRAFIJA ISTORIJA

Trečiadienis

1 FIZINIS UGDYMAS MUZIKA ANGLŲ KALBA TECHNOLOGIJOS MATEMATIKA
2 ISTORIJA FIZINIS UGDYMAS MATEMATIKA TECHNOLOGIJOS ANGLŲ KALBA
3 ANGLŲ KALBA MATEMATIKA

TECHNOLOG. 1 GR.
FIZ.UGDYMAS 2 GR.

ANGLŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA
4 LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA ISTORIJA

TECHNOLOGI. 1 GR.
INFORM.TECH. 2 GR.

LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA FIZINIS UGDYMAS
5 MATEMATIKA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA

TECHNOLOG. 2 GR.
FIZ.UGDYMAS 1 GR.

MATEMATIKA RUSŲ KALBA
VOKIEČIŲ KALBA
6 ETNINĖ KULTŪRA ANGLŲ KALBA

TECHNOLOG. 2 GR.
INFORM.TECH. 1 GR.

GEOGRAFIJA TIKYBA
ETIKA
7       INFORM.TECH. 1 GR. TECHNOLOGIJOS

Ketvirtadienis

1 LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA ANGLŲ KALBA GEOGRAFIJA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA MATEMATIKA
2 MATEMATIKA TECHNOLOGIJOS MUZIKA BIOLOGIJA GEOGRAFIJA
3 ANGLŲ KALBA TECHNOLOGIJOS LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA MATEMATIKA ANGLŲ KALBA
4 TECHNOLOGIJOS MATEMATIKA MATEMATIKA FIZIKA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA
5 TECHNOLOGIJOS LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA ANGLŲ KALBA FIZINIS UGDYMAS CHEMIJA
6     LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA ANGLŲ KALBA FIZIKA
7   . DAILĖ    
Penktadienis 1 FIZINIS UGDYMAS LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA ETNINĖ KULTŪRA RUSŲ KALBA
VOKIEČIŲ KALBA
ISTORIJA
2 DAILĖ FIZINIS UGDYMAS RUSŲ KALBA
VOKIEČIŲ KALBA
ETNINĖ KULTŪRA LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA
3 MATEMATIKA GAMTA IR ŽMOGUS FIZINIS UGDYMAS DAILĖ LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA
4 GAMTA IR ŽMOGUS INFORM.TECH. LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA FIZINIS UGDYMAS MATEMATIKA
5 LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA MATEMATIKA GAMTA IR ŽMOGUS LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA MATEMATIKA
6     GEOGRAFIJA MATEMATIKA DAILĖ

 

 

IG KLASĖ

IIG KLASĖ

IIIG KLASĖ

IVG KLASĖ

Pirmadienis

1 ANGLŲ KALBA MATEMATIKA INFORM.TECH.(A,B)
TAIKOMASIS MENAS
GEOGRAFIJA (B)
2 LIETUVIŲ KALBA
IR LITERATŪRA
TECHNOLOGIJOS MATEMATIKA (A,B) ISTORIJA (A,B)
3 LIETUVIŲ KALBA
IR LITERATŪRA
TECHNOLOGIJOS RUSŲ KALBA (B1,B2) MATEMATIKA (A)
4 RUSŲ KALBA
VOKIEČIŲ KALBA
PILIETIŠKUMO
PAGRINDAI
LIETUVIŲ KALBA
IR LITERATŪRA (A,B)
LIETUVIŲ KALBA
IR LITERATŪRA (A)
5 KLASĖS VALANDĖLĖ KLASĖS VALANDĖLĖ ANGLŲ KALBA (B1,B2) RUSŲ KALBA (B1,B2)
6 TIKYBA
ETIKA
ANGLŲ KALBA VERSLAS IR VADYBA
TAIKOMASIS MENAS
FIZINIS UGDYMAS (A,B)
7 MUZIKA RUSŲ KALBA
VOKIEČIŲ KALBA
VERSLAS IR VADYBA FIZINIS UGDYMAS (A)

Antradienis

1 ISTORIJA BIOLOGIJA MATEMATIKA (A)
CHEMIJA​ (B)
ISTORIJA (A)
INFORM.TECH. (A)
2 MATEMATIKA LIETUVIŲ KALBA
IR LITERATŪRA
BIOLOGIJA (A,B)
GEOGRAFIJA (A,B)
CHEMIJA (B)
FIZIKA​ (B)
3 MATEMATIKA TIKYBA LIETUVIŲ KALBA
IR LITERATŪRA (A,B)
LIETUVIŲ KALBA
IR LITERATŪRA (A)
4 CHEMIJA FIZIKA LIETUVIŲ KALBA
IR LITERATŪRA (A,B)
LIETUVIŲ KALBA
IR LITERATŪRA (A)
5 BIOLOGIJA CHEMIJA ISTORIJA (A,B) ANGLŲ KALBA (B1,B2)
6 FIZIKA FIZINIS UGDYMAS FIZIKA (B) INFORM.TECH. (A,B)
BIOLOGIJA (A,B)
7 DAILĖ PROGRAMAVIMO
PRADMENYS
ISTORIJA (A) FIZINIS UGDYMAS (A)

Trečiadienis

1 GEOGRAFIJA RUSŲ KALBA
VOKIEČIŲ KALBA
PRANCŪZŲ KALBA
INFORM.TECH. (A)
KALBOS KULTŪRA
2 LIETUVIŲ KALBA
IR LITERATŪRA
ANGLŲ KALBA RAŠINIO RAŠYMAS GEOGRAFIJA (B)
3 TECHNOLOG. 1 GR.
INFORM.TECH. 2 GR.
LIETUVIŲ KALBA
IR LITERATŪRA
MATEMATIKA (A,B) RUSŲ KALBA (B1,B2)
4 RUSŲ KALBA
VOKIEČIŲ KALBA
GEOGRAFIJA TIKYBA
ETIKA
MATEMATIKA (A,B) 
5 TECHNOLOG. 2 GR.
​INFORM.TECH. 1 GR.
ISTORIJA ANGLŲ KALBA (B1,B2) ANGLŲ KALBA (B1,B2)
6 ANGLŲ KALBA MATEMATIKA RUSŲ KALBA (B1,B2) FIZINIS UGDYMAS (A,B)
7 PILIETIŠKUMO
PAGRINDAI
FIZINIS UGDYMAS ANGLŲ KALBOS MODULIS
FIZIKA (B)
ANGLŲ KALBOS
MODULIS

Ketvirtadienis

1 MATEMATIKA FIZIKA MATEMATIKA (A)
CHEMIJA (B)
BIOLOGIJA (A,B)
2 LIETUVIŲ KALBA
​IR LITERATŪRA
MATEMATIKA ANGLŲ KALBA (B1,B2) CHEMIJA (B)
FIZIKA (B)
3 FIZIKA TIRIAMOJI VEIKLA MATEMATIKA (A,B) LIETUVIŲ KALBA
IR LITERATŪRA (A)
4 ANGLŲ KALBA CHEMIJA LIETUVIŲ KALBA
IR LITERATŪRA (A,B)
ANGLŲ KALBA (B1,B2)
5 BIOLOGIJA LIETUVIŲ KALBA
IR LITERATŪRA
TIKYBA
ETIKA
MATEMATIKA (A,B)
6 CHEMIJA ANGLŲ KALBA FIZINIS UGDYMAS TURIZMAS IR MITYBA
VERSLAS IR VADYBA
7 FIZINIS UGDYMAS KOMPIUTERINĖS LEIDYBOS PRAD. PRANCŪZŲ KALBA TURIZMAS IR MITYBA
VERSLAS IR VADYBA
Penktadienis 1 EKONOMIKA IR
 VERSLUMAS
LIETUVIŲ KALBA
IR LITERATŪRA
BIOLOGIJA (A)
GEOGRAFIJA (A)
MATEMATIKA (A)
2 ISTORIJA LIETUVIŲ KALBA
IR LITERATŪRA
BIOLOGIJA (A,B)
GEOGRAFIJA (A,B)
MATEMATIKA (A,B)
3 GEOGRAFIJA MATEMATIKA LIETUVIŲ KALBA
IR LITERATŪRA (A)
LIETUVIŲ KALBA
IR LITERATŪRA (A)
4 MATEMATIKA ISTORIJA RUSŲ KALBA (B1,B2) ISTORIJA (A,B)
5 FIZINIS UGDYMAS MUZIKA ISTORIJA (A,B) RUSŲ KALBA (B1,B2)
6 LIETUVIŲ KALBA
IR LITERATŪRA
PILIETIŠKUMO PAGRINDAI FIZINIS UGDYMAS BIOLOGIJA (A)
INFORM.TECH.MODULIS
7   DAILĖ    

 

  2t klasė 3t klasė 4t klasė
Pirmadienis 1 ANGLŲ KALBA ANGLŲ KALBA ANGLŲ KALBA
 2  ANGLŲ KALBA ANGLŲ KALBA ANGLŲ KALBA
3 MUZIKA MUZIKA MUZIKA
4 MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA
5 LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA
Antradienis 1 MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA
2 LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA
3 LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA
4 PASAULIO PAŽINIMAS PASAULIO PAŽINIMAS PASAULIO PAŽINIMAS
5 KLASĖS VALANDĖLĖ KLASĖS VALANDĖLĖ KLASĖS VALANDĖLĖ
6 KONSULTACIJA KONSULTACIJA KONSULTACIJA
Trečiadienis 1 TIKYBA TIKYBA TIKYBA
2 MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA
3 LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA
4 KŪNO KULTŪRA KŪNO KULTŪRA KŪNO KULTŪRA
5 DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS
Ketvirtadienis 1 LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA
2 LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA
3 KŪNO KULTŪRA KŪNO KULTŪRA KŪNO KULTŪRA
4 PASAULIO PAŽINIMAS PASAULIO PAŽINIMAS PASAULIO PAŽINIMAS
5 MATEMATIKA MATEMATIKA  
Penktadienis 1 MUZIKA MUZIKA MUZIKA
2 MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA
3 KŪNO KULTŪRA KŪNO KULTŪRA KŪNO KULTŪRA
4 LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA LIETUVIŲ KALBA
5 DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS