Nuostatai

ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ STANISLOVO RAPOLIONIO GIMNAZIJOS NUOSTATAI
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 
1. Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio  gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, jo teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, Gimnazijos buveinę, Gimnazijos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį,  mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, veiklos sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymo, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Gimnazijos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Gimnazijos turtą, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas – Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio  gimnazija, trumpasis pavadinimas – Eišiškių Stanislovo Rapolionio   gimnazija, kodas 191416283.
3. Mokyklos įsteigimo data – Mokykla įsteigta 1992 m. rugsėjo 1 d. Vyriausybės įgaliotinio Šalčininkų  rajono savivaldybėje 1992 m. gegužės 19 d. potvarkiu Nr. 306 p.   1993 m. rugsėjo 15 d. suteiktas lietuviškos raštijos pradininko Stanislovo Rapolionio vardas  (Šalčininkų  rajono valdybos 1993 rugsėjo 15 d. potvarkis Nr. 128).
4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
5. Priklausomybė – savivaldybės mokykla, kodas 188718713.
6. Savininkas – Šalčininkų rajono savivaldybė.
7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šalčininkų rajono  savivaldybės taryba, adresas Vilniaus g. 49, LT – 17116 Šalčininkai.
8. Šalčininkų rajono savivaldybės  taryba:
8.1. tvirtina Gimnazijos nuostatus;
8.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Gimnazijos direktorių;
8.3. priima sprendimą dėl Gimnazijos buveinės pakeitimo;
8.4. priima sprendimą dėl Gimnazijos reorganizavimo ir likvidavimo;
8.5. priima sprendimą dėl Gimnazijos skyriaus steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
8.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
8.7.  sprendžia  kitus jos kompetencijai įstatymais priskirtus klausimus.
9. Gimnazijos buveinė – Jono Pauliaus II g. 26, LT-17175 Eišiškės, Šalčininkų rajonas.
10. Grupė – bendrojo ugdymo mokykla.
11. Mokyklos tipas – gimnazija.
12. Mokyklos pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija vis7 amžiaus tarpsnių vaikams 7(6) - 18 metų mokiniams mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas ir akredituotą vidurinio ugdymo programą.
13. Mokymo kalba – lietuvių.
14. Mokymo forma – grupinio ir pavienio mokymo.
15. Gimnazija vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programą, akredituotą vidurinio ugdymo programą, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas programas, neformaliojo vaikų švietimo programas.
16. Gimnazijoje išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:
16.1. Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;
16.2. Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;
16.3. Brandos atestatas;
16.4. Brandos atestato priedas;
16.5. Pradinio išsilavinimo pažymėjimas;
16.6. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;
16.7. Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;
16.8. Pažymėjimas.
17. Gimnazijos skyrius:
17.1. Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos Tetėnų “Šalčios” pradinio ugdymo skyrius;
17.1.1. skyriaus įsteigimo data – 2007 metų rugsėjo 1 d.;
17.1.2. skyriaus buveinė – Mokyklos g. 12,Tetėnų kaimas, Pabarės seniūnija, LT-17029 Šalčininkų rajonas;
17.1.3. mokymo kalba – lietuvių kalba;
17.1.4. mokymo forma – dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose;
17.1.5. vykdomos švietimo programos – pradinio ugdymo, pradinio individualizuoto ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programos.
18. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo Gimnazijos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais Nuostatais.

Pilnas dokumentas parsisiuntimui

Rapolionio gimnazijos nuostatai

Atnaujinta: 2019-06-21