Mokytojams

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

PAMOKOS STEBĖJIMO APRAŠAS

MOKINIŲ ASMENINĖS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR MOKYMOSI PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ, LANKANČIŲ SPORTO AR MUZIKOS MOKYKLĄ, ATLEIDIMO NUO KŪNO KULTŪROS AR MUZIKOS PAMOKŲ TVARKOS APRAŠAS

IŠVYKŲ, EKSKURSIJŲ IR KITŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO APRAŠAS

ŽMOGAUS SAUGOS BENDROSIOS PROGRAMOS INTEGRAVIMO DALYKUOSE TEMINIS PLANAS

ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMOS INTEGRAVIMO Į MOKYKLOS UGDYMO TURINĮ PLANAS

SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI PROGRAMOS INTEGRAVIMO Į GIMNAZIJOS UGDYMO TURINĮ PLANAS

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS

KARJEROS UGDYMO VEIKLOS PLANAS

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMO, DALYKO, DALYKO KURSO AR MODULIO KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ VERTINIMO, INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Gimnazijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo aprašas

Nuotolinio darbo gimnazijoje tvarkos aprašas

GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS: 

Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės

 

Įrašo autorius: Atnaujinta: 2020-03-27