Socialinis pedagogas

GIMNAZIJOJE DIRBA SOCIALINĖ PEDAGOGĖ TATJANA BABKINA 

II aukštas 241 kabinetas tel. 44 609


Darbo grafikas

SAVAITĖS DIENA

KONSULTACINĖS VALANDOS

Mokinių, gimnazijos pedagogų, tėvų (teisėtų vaikų atstovų) gimnazijoje konsultavimas.

KITA VEIKLA

Darbo laikas skirtas konsultacijoms su specialistais, susitikimams su socialiniais partneriais, mokinių lankymuisi namuose, tiriamajam darbui, savišvietai, organizaciniam, prevenciniam  darbui, kuris gali būti atliekamas už švietimo įstaigos ribų.

Pirmadienis

8.00 - 13.00

12.30 - 16.30

Antradienis

8.00 - 12.00

12.30 - 16.00

Trečiadienis

8.30 - 12.00

12.30 - 16.00

Ketvirtadienis

8.00 - 12.00

12.30 - 16.00

Penktadienis

8.00 - 12.00

12.30 - 14.30

Pietų pertrauka: 12.00 - 12.30

   Socialinė pedagogė siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliai išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinė pedagogė dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais, arba teisėtais vaiko atstovais, bendruomene, socialiniais partneriais.

Gimnazijos socialinė  pedagogė vykdo šias funkcijas:

 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 •  konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 •  numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 •  šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 •  inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;
 •  atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
 •  renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 •  rengia ir skleidžia informaciją apie  socialinę - pedagoginę pagalbą;
 •  tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus);
 •  planuoja ir derina su mokyklos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą kalendorinėms metams.
 • mokyklos socialinė pedagogė atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą ir informacijos konfidencialumą, vaikų ir mokinių saugumą teikiant socialinę pedagoginę pagalbą.

Šiais metais socialinė pedagogė:

 • Aktyviai dalyvauja Vaiko gerovės komisijoje, yra komisijos pirmininko pavaduotoja.
 • Koordinuoja „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos“ įgyvendinimą gimnazijoje.
 • Dalyvauja OPKUS, yra mokymosi ir supervizijos grupės vadovė.
 • Dalyvauja gimnazijos tarybos veikloje.
 • Vykdo prevencinė programą „Gyvai“.
 • Veda socialinių įgūdžių ugdymo būrelį „Aš galiu“ pradinėse klasėse.“

 

Atnaujinta: 2019-02-11