Metodinė taryba

  • Gražina Šibekienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, matematikos vyresnioji mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;
  • Birutė Lukaševičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, sekretorė;
  • Laima Bandalevičė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Lietuvių kalbos mokytojų MG pirmininkė,
  • Diana Andruškevičienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, Pradinių klasių  mokytojų MG pirmininkė;
  • Nijolė Jotko, chemijos vyresnioji mokytoja, Gamtos ir tiksliųjų mokslų  mokytojų MG pirmininkė;
  • Tatjana Sidorovič, istorijos ir geografijos vyresnioji mokytoja, Dorinio, Socialinių mokslų, Menų, Technologijų ir Kūno kultūros MG pirmininkė;
  • Emilija Zuzienė anglų kalbos vyresnioji mokytoja, Užsienio kalbų  mokytojų MG pirmininkė;
  • Jadvyga Sinkevič, muzikos mokytoja metodininkė ir dailės vyresnioji mokytoja, Klasės vadovų MG pirmininkė.

 

2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

 

1 TIKSLAS: SIEKTI MOKINIO GALIMYBES ATITINKANČIŲ  UGDYMO (-OSI) PASIEKIMŲ IR NUOLATINĖS INDIVIDUALIOS PAŽANGOS.

UŽDAVINIAI:

1.Perteikiant dėstomo dalyko turinį, taikyti mokymo metodus, skatinančius mokinių atsakomybę.

2.Įvairinant mokinio mokymosi asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo būdus, analizuoti  rezultatus ir juos  naudoti ugdymo procese.

3.Telkti pedagogus savianalizei ir saviugdai.

4.Tęsti motyvuojančių tobulėti edukacinių aplinkų kūrimą.

2 TIKSLAS: PUOSELĖTI EMOCIŠKAI SAUGIĄ IR SVEIKĄ GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS APLINKĄ.

UŽDAVINIAI:

1.Formuoti tvirtą patyčių prevencijos kultūrą.

2.Siekti, kad apie 40% mokinių tėvų aktyviai ir atsakingai dalyvautų gimnazijos bendruomenės gyvenime.

3.Ugdyti kiekvieno gimnazijos bendruomenės nario tapatumo jausmą.

 

Metodines tarybos veiklos programa

Lietuvių kalbos MG veiklos programa

Dorinio, socialinių mokslų, menų, technologijų bei kūno kultūros MG veiklos programa

Gamtos ir tiksliųjų mokslų MG veiklos programa

Pradinių klasių MG veiklos programa

Užsienio kalbų MG veiklos programa


Klasių vadovų MG veiklos programa

 

Atnaujinta: 2017-06-26