Ugdymo planas

GIMNAZIJOS UGDYMO PLANAS

2019-2020 m.m. Ugdymo planas

PRIEDAS Nr.1  
UGDYMO TURINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS
PRIEDAS Nr.2  
MOKINIŲ ASMENINĖS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR MOKYMOSI PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
PRIEDAS Nr.3  
MOKINIŲ SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
PRIEDAS Nr.4  
MOKINIŲ, LANKANČIŲ SPORTO AR MUZIKOS MOKYKLĄ, ATLEIDIMO NUO KŪNO KULTŪROS AR MUZIKOS PAMOKŲ TVARKOS APRAŠAS
PRIEDAS Nr.5
IŠVYKŲ, EKSKURSIJŲ IR KITŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO APRAŠAS
PRIEDAS Nr.6
ŽMOGAUS SAUGOS BENDROSIOS PROGRAMOS INTEGRAVIMO DALYKUOSE TEMINIS PLANAS
PRIEDAS Nr.7
ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMOS INTEGRAVIMO Į MOKYKLOS UGDYMO TURINĮ PLANAS
PRIEDAS Nr.8
SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI PROGRAMOS INTEGRAVIMO Į GIMNAZIJOS UGDYMO TURINĮ PLANAS
PRIEDAS Nr.9
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS
PRIEDAS Nr.10
KARJEROS UGDYMO VEIKLOS PLANAS
PRIEDAS Nr.11
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
PRIEDAS Nr.12
PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ VERTINIMO, INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
PRIEDAS Nr.13
INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMO, DALYKO, DALYKO KURSO AR MODULIO KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 
Atnaujinta: 2019-10-18